Зміни в програмі у 2017 році

 

IV квартал

1. Оновлено довiдник основних засобiв та iнших необоротних активiв. У довіднику доступні найчастіше використовувані функції обліку ОЗ та iнших НА, такі як: введення в експлуатацію, автоматичний розрахунок норм амортизації при прийнятті ОЗ та iнших НА на облік, автоматичне додання у довідник ОЗ та iнших НА, що прийняті на облік, автоматичний розрахунок та списання повністю замортизованих ОЗ та iнших НА, нарахування зносу на задані групи ОЗ та iнших НА, експорт даних довідника у Excel, отримання будь-якого бухгалтерського звіту за обраним ОЗ або іншим НА.

Для полегшення сприйняття та наочності даних по ОЗ, посилення аналізу та обробки інформації для прийняття стратегічних та  підвищення ефективності при прийнятті концептуальних рішень, інформація за великими таблицями по ОЗ та iнших НА представлена у вигляді графіків та діаграм.

2. Згідно закону України "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів" змінено кількість робочих днів у грудні на 20 днів. Вихідний день - 25 грудня.

3. У реєстрі рахунків додано функцію перевірки копії раніше створеного рахунку. Успішний вивід копії рахунку супроводжується повідомленням «Копія вірна». На основі копії може бути створено новий рахунок з такими ж даними.

4. Оновлено перелік святкових та вихідних днів згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік святкових та вихідних днів оновлено відповідно до чинної редакції ст. 73 Кодексу законів України про працю. Будь ласка, зауважте, що порядок переносу святкових днів при їх потраплянні на вихідний день регулюється відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів, яке зазвичай видається щорічно.

5. Оновлено Довідник покупців. Скориговано документ Рахунок/Invoice, в ньому додані колонки «адреса підприємства» та «адреса банку» англійською мовою.

6. Оновлено документ invoice/рахунок у валютi. Згiдно постанови №269 НБ України сума у валютi прописом формується для усiх 24 iноземних валют першої групи, другої та третьої групи.

7. Додано новий роздiл облiку «Реєстр Рахунків». Виклик з меню «Продаж/Реалiзацiя/Реєстр Рахунків» або з панелi iнструментiв. У зручній формі представлена інформація про виписані та оплачені рахунки. Зручна вибірка з реєстру рахунків за будь-яку дату за будь-яким Замовником дозволяє заповнити на їх основі іншi документи. Увесь перелiк  можливостей можна подивитися у довідці по реєстру.

 

III квартал

1. При заповненні документів на реалізацію в розділі "Склад" додана можливість автоматичної вибірки ціни реалізації з довідника ТМЦ.

2. Покращено заповнення товарно-транспортної накладної. Додано довідник видів упаковки, згiдно класифікатора видів упаковок, який використовуються у процесі оформлення митних декларацій. Автоматизоване заповнення рядків ТТН на основі довідників.

3. У роздiлi «Склад» оновлено «Акт приймання - передачi ТМЦ» мiж комiтентом та комiсiонером. Структура проводок по акту передбачає облiк ТМЦ як по комiтенту за рахунками 28/3, так i по комiсiонеру за рахунками 024/*. Також передбачено два режима – з деталiзацiєю кожної позицiї по 28/3 або 024/* та без деталiзацiї за цими рахунками iз зазначенням тiльки найменування коду комiтента/комiсiонера. Використання накладної детально описано у довiдцi до накладної.

4. Оптимiзовано розрахунок вiдпускних у роздiлi «Зарплата». Додана опцiя автоматичного розрахунку та власноруч сум по зарплатi вiдпускних, що включаються у розрахунок вiдпускних за попереднiй перiод. Додано облiк виплачених сум по зарплатi, що не включаються у розрахунок вiдпускних. Бiльш детально дивiться у довiдцi.

5. В унiверсальнiй податковiй накладнiй у раздiлi «Офiснi документи», як для товару, так i для послуг, у довiднику найменувань по накладнiй додана автоматична замiна ознаки «Iмпорт» по всiх позицiях. Також зроблено режим по «По замовчуванню» для ознаки «Iмпорт».

6. В довiднику ТМЦ додана автоматична замiна ознаки iмпорта для всiх позицiй товарно-матерiальних цiнностей. Бiльш детально дивiться у довiдцi до довiдника ТМЦ.

7. Новий звiт Додаток 1. «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до «Декларацiї з ПДВ». Виконано експорт звiтiв пакетом «Декларацiя з ПДВ», Додаток 1 та «Додаток 5» у форматi XML до програм електронної звiтностi.

 

IІ квартал

1. Новий звiт «Декларацiя з ПДВ» та «Додаток 5», якi вводяться в дiю з 01.04.2017, згiдно наказу МФУ №276 вiд 23 лютого 2017 року. Виконано експорт звiтiв пакетом у форматi XML до програм електронної звiтностi.

2. У вiдомостi авансу списком додано автоматичний розрахунок податку з фiзичних осiб для категорiй громадян, якi мають пiльги на дiтей.

3. Згiдно внесення змін у постанову Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410",  з 01 квiтня 2017 року у програмi змiнено  автоматичний розрахунок  продажу валютної виручки юридичними особами до 50%.

4. Доданий новий Додаток № 2 до податкової накладної згiдно редакцiї Наказу Міністерства фінансів України вiд 23.02.2017 року № 276. Виконано експорт Додатка № 2 у форматi XML до програм електронної звiтностi.

 

І квартал

1. Додана нова податкова накладна згiдно редакцiї Наказу Міністерства фінансів України вiд 23.02.2017 року № 276. Виконано експорт податкової накладної у форматi XML до програм електронної звiтностi.

2. У новому меню «ТМЦ» у програмi додано новi довiдники товару, готової продукцiї та матерiалiв для ведення зручного облiку товарно-матерiальних цiнностей. Довiдники дозволяють контролювати усi коди УКТ ЗЕД, якi потрiбнi при заповненнi податкової накладної. Бiльш детальну iнформацiю по роботi з довiдниками дивiться у Довiдцi.

3. Згiдно Наказу Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897 зі змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України 8 липня 2016 року № 585  додана нова рiчна Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємства  за 2016 рiк. Виконано збереження в XML для експорту до програм електронної звiтностi.

4. Додано нову форму "Акт наданих послуг", яка дозволяє оформити акт вiд юридичної особи (наприклад: Постачальник, Виконавець, Перевiзник та iншi) iз заголовком "ЗАТВЕРДЖЕНО" для обох сторiн. Форма також дозволяє обрати варiант податку ПДВ.

5. Форма «А08. Особиста картка працівника по заробітній платі за рік» оптимiзована згiдно податкiв починаючи з 2016 року.  Може бути автоматично заповнена як на працiвника, так i на уciх працiвникiв вiддiла або пiдроздiла.

6. Додана форма «А09. Перерахунок податку з доходів фiзичних осiб». Новий унiверсальний розрахунок введений починаючи з 2016 року використовується як у кiнцi звiтного року так i на протязi року, як на одного працiвника так i на усiх разом.

7. Згiдно до норм Податкового кодексу України та бюджету на 2017 рiк внесенi змiни для розрахунку податкiв по заробiтнiй платi:

 

Показник/Період

01.01.2017 – 01.04.2017

01.05.2017 –30.11.2017

01.12.2017 – 31.12.2017

Граничний обсяг доходу для застосування ПСП, грн.

2240

2240

2240

Прожитковий мінімум, грн.

1600

1684

1762

Мінімальна заробітна, грн.

3200

3200

3200

Максимальний розмір доходу для оподаткування ЄСВ, грн.

40000

42100

44050

Неоподатковувана  матеріальна допомога, грн.

2240

2240

2240

Податок на доходи фізичних осіб ПДФО, %.

18

18

18

Податок «Військовий збір», %

1.5

1.5

1.5

Податок ЄСВ на фонд оплати праці, %

22

22

22

Податок ЄСВ на фонд оплати праці для працюючих инвалiдiв, %

8.41

8.41

8.41

 

Норми тривалості робочого часу у 2017 році:

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Дні

20

20

22

19

20

20

21

22

21

21

22

21

 

Розмір податкової соціальної пільги: